1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti spoločnosť Najzáhradkár, s.r.o., so sídlom Udavské 458, 067 31 Udavské, identifikačné číslo: 50 559 893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel sro, vložka 33638/P (ďalej len „Najzáhradkár, s.r.o.“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.zahradkar.royalweb.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov Najzáhradkár, s. r. o. ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Najzáhradkár, s. r. o. je správcom spracovania osobných údajov a určuje, za akým účelom a akými prostriedkami budú osobné údaje spracované.

 

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na našich stránkach alebo pri vytvorení Vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Je tu možnosť doplniť aj poznámku, napr. adresu do zamestnania alebo preferovaný čas doručenia Vašej zásielky.

2.2. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte nám tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Najzáhradkár, s. r. o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Najzáhradkár, s. r. o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Najzáhradkár, s. r. o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

 

3. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Na vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi Najzáhradkár,

s. r. o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Na účely ponuky našich produktov zákazníkom Najzáhradkár, s. r. o.  formou obchodných oznámení využívame predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na www.Najzáhradkár.sk už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie

oprávnených záujmov firmy Najzáhradkár, s. r. o.  v podobe obmedzeného priameho marketingu. Najzáhradkár, s. r. o.  tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.Najzáhradkár.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Najzáhradkár, s. r. o. udeľujete v priebehu registrácie na www.Najzáhradkár.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej na účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov Najzáhradkár, s. r. o.

3.3. Na účely ponuky našich produktov a propagáciu Najzáhradkár, s. r. o.  formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využívame  predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Najzáhradkár, s. r. o. udeľujete v priebehu registrácie na www.Najzáhradkár.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.Najzáhradkár.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Na lepšie cielenie reklamy a propagácie Najzáhradkár, s. r. o. spracovávame pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získavame štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

 

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Obchodné oznámenia: Užívatelia aj zákazníci Najzáhradkár, s. r. o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

§  kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia alebo

§  namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@najzáhradkár.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies: Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Najzáhradkár, s. r. o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.


5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Najzáhradkár, s. r. o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Najzáhradkár,

s. r. o.

5.2. Najzáhradkár, s. r. o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre firmu Najzáhradkár, s. r. o. na účely a spôsobom, ktoré Najzáhradkár, s. r. o. stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

Medzi spracovateľov, ktorých firma Najzáhradkár, s. r. o. využíva, patria:

prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s.,

Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

Gmail, (nástroje pre on-line marketing)

 

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Najzáhradkár, s. r. o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Najzáhradkár, s. r. o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom Najzáhradkár, s. r. o. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Najzáhradkár, s. r. o.  po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Najzáhradkár, s. r. o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Najzáhradkár, s. r. o. vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Najzáhradkár, s. r. o. a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Najzáhradkár, s. r. o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov okrem Najzáhradkár, s. r. o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Najzáhradkár, s. r. o.  potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Najzáhradkár, s. r. o. správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, Najzáhradkár, s. r. o.  spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Najzáhradkár, s. r. o.  nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Najzáhradkár, s. r. o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

7.2. Ďalej môžu zákazníci Najzáhradkár, s. r. o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Najzáhradkár, s. r. o.  okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Okrem vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Najzáhradkár, s. r. o.  so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Najzáhradkár, s. r. o.  dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Najzáhradkár, s. r. o.  kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Najzáhradkár, s. r. o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na Najzáhradkár, s. r. o. emailom na adresu info@najzáhradkár.sk alebo na telefónnom čísle 0908 133 101.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 03. 02. 2020.