Reklamačný poriadok

(zákon 250/2007, paragraf 18)

e-shopu: https://www.najzahradkar.sk/       


Všeobecné ustanovenia

1.    Najzáhradkár, s.r.o., so sídlom Udavské 458, 067 31 Udavské, identifikačné číslo: 50 559 893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel sro, vložka 33638/P Štatutárny orgán: Pavol Petro (ďalej len "e-shop") prostredníctvom webovej stránky: https://www.najzahradkar.sk/, v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2.    Tento reklamačný poriadok dopĺňa a nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke.

3.    Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

4.    Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok.

5.    Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len "záručný list").

6.    Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.    Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Dozorným orgánom je Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj. Predávajúci informuje kupujúceho ešte pred kúpou o: 

§  zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (podľa § 622- 624 Občianskeho zákonníka),

§  postupe uplatňovania a vybavovania reklamácie, sťažnosti a podnetov,

§  kde môže uplatniť reklamáciu, najmä v prípade, ak je miesto pre vybavenie reklamácie odlišné od sídla vášho podnikania alebo sídla prevádzkárne,

§  vykonávaní záručných opráv (autorizované servisy a pod.).

 

Záručná doba

1.    Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 Občianskeho zákonníka.

3.    Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predľženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

4.    Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

5.    Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

6.    Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba "záruka za akosť" stanovená predávajúcim  na 12 mesiacov.

7.    Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

Záručné podmienky

1.    Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.    Výnimky zo záruky: Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod., ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
         a) mechanickým poškodením tovaru,
         b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
         c) ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
         d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

4.    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, od prevzatia nového tovaru začne plynúť záručná doba znova.

5.    Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

6.    Uplatnenie reklamácie je možné:
          a) na adrese sídla predávajúceho: 
Najzáhradkár, s.r.o., Udavské 458, 067 31 Udavské Slovenská republika  (spolu s dokladom o kúpe).
          b) poštou: 
Najzáhradkár, s.r.o., Udavské 458, 067 31 Udavské Slovenská republika  (spolu s dokladom o kúpe).

7.    Pred uplatnením reklamácie predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením kupujúci telefonicky alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho bude informovať o všetkých podstatných náležitostiach, o možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní reklamácie: +421 908 133 101; info@najzahradkar.sk

8.    Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že pre prípad uplatnenia reklamácie je možné využiť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke predávajúceho.

9.    Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, je potrebné tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

10. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu. 

Spôsob vybavenia reklamácie

1.    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.    Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

3.    Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach.

4.    Určenie spôsobu vybavenia reklamácie: Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
          a) ihneď,
          b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
          c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.    Za vybavenie reklamácie sa považuje:
         a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, prípadne doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
         b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, prípadne odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

7.    Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.    Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním, nedodržaním odporúčaného spôsobu ujímania, klíčenia, pestovania alebo za iných podmienok, ako sa má. U semien, osív a živých rastlín sa jedná hlavne o časovú vhodnosť zasiatia (ročné obdobie), vhodnosť substrátu, vhodnosť prostredia Ph, spôsob zálievky, vhodnú vlhkosť prostredia, ochranu pred domácimi zvieratami a škodcami, vhodné klimatické podmienky, odporúčaný spôsob zazimovania berúc do úvahy možný rozsah klíčivosti od 0% do 100%.

9.    Reklamáciu omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod. je potrebné uplatniť pri preberaní tovaru.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

11. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

13. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

14. Súčinnosť kupujúceho: Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

15. Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

16. Reklamácia v prípade firemného zákazníka:
a) spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 výlučne fyzická osoba, ktorá tovar nekupuje na podnikateľské účely ani ho nevyužíva vo svojom zamestnaní alebo v rámci svojej profesie.
b) v prípade reklamácie firemným zákazníkom (nie spotrebiteľom) - takýto vzťah sa potom neriadi zákonom na ochranu spotrebiteľa ani občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.

17. Vykonávanie záručných opráv sa vzhľadom na charakter tovaru (semená, osivá, rastliny) nevykonáva v žiadnom autorizovanom servise. Reklamáciu rieši predávajúci, v súlade s platnou legislatívou.

18. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, emailom na: info@najzahradkar.sk

19. Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

20. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory "domáce", ale aj na spory "cezhraničné", t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

21. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.
web:
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk 

§  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§  Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  

 

Záverečné ustanovenia

1.    Tento reklamačný poriadok je platný od 03.02.2020

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na webovej stránke e-shopu.